SC KOBER SRL punct de lucru Turturesti-Informatii ce trebuie comunicate publicului

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

      1.Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
               1.1.Numele sau denumirea comercială a operatorului : S.C KÖBER S.R.L
               1.2.Adresa completă a amplasamentului :
                    Adresa punct de lucru: sat Turturesti, com. Girov, judetul Neamt
                    Telefon: 0233 – 207 805; Fax: 0233 – 234 450; e – mail: office@kober.ro; www.kober.ro
                    Coordonate de localizare a amplasamentului: latitudine: 46°56′30″ – longitudine: 26°26′15″

     2.Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. KOBER SRL este un amplasament de nivel  inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Neamt, respectiv ISU Neamt  următoarele documente:

S.C KOBER S.R.L – Punct Lucru Turturesti

 • Notificarea de activitate cu nr. 0152 din 07.08.2017, înregistrată la SRAPM cu nr.6430 din 25.08.2017;
 • Politica de Prevenire a Accidentelor Majorein care sunt implicate substante periculoase nr.692 din 14.04.2020,  înregistrată la SRAPM cu nr. 3470 din 15.04.2020

   3.Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul

amplasamentului

 

Domeniul  de  activitate  al  societății  SC KOBER SRL  îl  reprezintă,  în principal:

proiectarea, producerea si comercializarea produselor de acoperire si auxiliare de acoperire, precum: rasini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanti, vopsele in

dispersie apoasa, aditivi, produse pentru uz industrial (produse speciale), vopsele pulbere.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

 • utilizează substanțe periculoase în activitatea de producere a lacurilor, vopselelor , diluantilor

     cod CAEN 2030: –  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor/ SPIRS      pentru  Comert cu  ridicata al produselor chimice cod CAEN 4675 ;

     –   depoziteaza produse finite cod CAEN 5210 – Depozitari / SPIRS pentru Manipulari  cod      CAEN 5224 ;

 

      4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt. Substanțe utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol
1 Vopsele, lacuri, grunduri, chituri pe baza de solventi – produse finite Lichida H 226 – Lichid si vapori inflamabili / 3

H372 – Toxicitate specifică asupra anumitor organe / 1

2 Diluanti – Produs finit Lichida H 226 – Lichid si vapori inflamabili / 3

H 304 – Pericol prin aspirare / 1

H315 – Iritatarea pielii / 2

3  WHITE SPIRIT  – solvent Lichida H 226 – Lichid si vapori inflamabili / 3

H 304 – Pericol prin aspirare / 1

H315 – Iritatarea pielii / 2

H 336- Poate provoca somnolenta sau ametaeala /3

H 411- Periculos pentru mediul acvatic

4 Xilen – solvent Lichida H 226 – Lichid si vapori inflamabili / 3

H 332 – Toxicitate acuta (inhalare )/ 4

H 312- Toxicitate acuta ( dermic) / 4

H315-Iritarea pielii / 2

H 319 Iritarea ochilor / 2

H335 – Toxicitate asupra unui organism tinta – o singura expunere repetata / 2

H373 – Toxicitate asupra unui organ tinta – expunere repetata / 2

5 Rasina alchidica grasa SP 125-80WSp Lichida Flam. Liq. 3: H226 – Lichid şi vapori inflamabili

STOT RE 1: H372 – Provoacă leziuni ale organelor ín caz de expunere prelungită sau repetată

6 Rasina acrilica SRAKA 60 Lichida

 

 

 

 

 

 

 

 

Asp. Tox. 1: H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere in căile respiratorii

Flam. Liq. 3:

H226 – Lichid şi vapori inflamabili

STOT RE 1:

H372 – Provoacă leziuni ale organelor ín caz de expunere prelungită sau repetată

 

7 Rasina alchidica STP 110-80WSp Lichida Acute Tox. 4: H312+H332 – Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare

Flam. Liq. 3: H226 – Lichid şi vapori inflamabili

Skin Irrit. 2: H315 – Provoacă iritarea pielii

8 Rasina alchido- uretanica SPU Lichid

 

 

 

 

 

 

Acute Tox. 4: H312 – Nociv in contact cu pielea

Aquatic Chronic 2: H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Flam. Liq. 3: H226 – Lichid şi vapori inflamabili

Skin Irrit. 2: H315 – Provoacă iritarea pielii

STOT SE 3: H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

9 Aditivi Lichizi H 332 -Nociv in caz de inhalare

H 319 – Provoaca o iritare grava a ochilor

H 336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala

H 412 – Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic

H 312 – Toxicitate acuta dermic

H 314 – Iritarea pielii

H 317 – Sensibilizarea pielii

      5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electronică.  Acest dispozitiv  poate fi activat din interiorul unitatii, de către personal desemnat pentru astfel de situații și centralizat din dispeceratul ISU Neamț.

          În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică sunt sunete special concepute pentru difuzarea mesajelor de avertizare prestabilite, conform reglementarilor IGSU.

            Mesajele sunt in numar de 4 si sunt corelate astfel :

MESAJ 1 – ALARMĂ LA DEZASTRE – constă din 5 sunete a 16 sec.fiecare, cu o pauză de 10 sec. între ele.

MESAJ 2 – PREALARMĂ AERIANĂ – constă din 3 sunete a 32 sec. fiecare, cu o pauză de 12 sec. între ele

MESAJ 3 – ALARMĂ AERIANĂ – constă din 15 sunete a 4 sec. fiecare, cu o pauză de 4 sec. între ele.

MESAJ 4 – ÎNCETAREA ALARMEI – constă dintr-un sunet continuu cu o durată de  2 minute.

 

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 şi operatorii economici învecinaţi.

 

Autoritati competente Numere de telefon
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ” Petrodava ” al jud. Neamt 112

0233 216815

Agentia pentru Protectia Mediului Neamt 0233 215049; 0233 219695
Comisariatul judetean al Garzii de Mediu Neamt 0233 21 8954
Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt 0233 217490
Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt 0233 215589
Primaria Girov 0233 291000
Serviciul de Ambulanta Neamt 0233 212020

 

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice):
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

 

 1. în caz de incendiu sau explozii:
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

Ex: https://www.rompetrol.ro/informatii_conduita_accident_major

      6.Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

 

 

Nr. crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente Autorităţile participante Tematica inspecției
1 24.09 – 26.09.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamt;
Comisariatul Judeţean al Gărzii Neamt;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamt.
SC KOBER SRL Punct Lucru Turturesti
Raportul de Inspectie SEVESO nr.146 / 26.09.2019 .
– Verificarea sistemelor tehnologice, organizatorice si manageriale ale obiectivului.
-Exercitiul de evaluare a Sistemului de Management al Securitatii ; antrenarea structurilor si  fortelor constituite sa actioneze in Situatii de Urgenta.
2 15.09 – 17.09.2020 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamt;
Comisariatul Judeţean al Gărzii Neamt ;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamt.
SC KOBER SRL Punct Lucru Turturesti
Raportul de Inspectie SEVESO nr.1951 / 17.09.2020 .
– Verificarea sistemelor tehnologice, organizatorice si manageriale ale obiectivului ; verificarea respectarii prevederilor legale specifice in domeniul protectiei mediului

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Neamt,  localitatea Dumbrava Rosie, str.Gheorghe Caranfil, nr. 2 .

Persoane de contact:

 • Gheorgheciuc Tudor, Șef birou PMED-SIPP-PSI- Tel: 0233 – 207 805
 • Acatrinei Constantin , Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0233 – 207 805
 • Eduard Kober , Manager Executiv – Tel.: 0233 – 207 805

 

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC KOBER SRL , judeţul NEAMT, localitatea Dumbrava Rosie, str. Gheorghe Caranfil,  nr.2.

Persoane de contact:

 • Gheorgheciuc Tudor, Șef birou PMED-SIPP-PSI- Tel: 0233 – 207 805
 • Acatrinei Constantin , Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0233 – 207 805
 • Eduard Kober , Manager Executiv – Tel.: 0233 – 207 805

și la sediul :

 • SRAPM Neamt: tel. 0233 219695, email office@apmnt.anpm.ro
 • CJ-GNM Neamt : tel. 0233 218 964 ,e-mail cjneamt@gnm.ro
 • ISU Neamt : tel. 0233.216816, e-mail: isuneamt@ijsunt. ro

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe site reprezinta acordul dumneavoastra pentru folosirea cookie-urilor. Mai multe informatii aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close