INFORMARE PUBLIC – ISU Neamt L59/2016

INFORMAŢII CE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI

 CONFORM DISPOZIŢIILOR ART. 14 ALIN. (1) ŞI ALIN. (2) LIT. A) DIN LEGEA 59/2016

1. Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului respectiv;

1. Titularul activitatii

S.C KÖBER S.R.L

Sediu social: localitatea Dumbrava Rosie, strada Gheorghe Caranfil, nr.2, com. Dumbrava Rosie, judetul Neamt

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J27/1405/1991,

0233281021, fax 0233281222

e-mail: savinesti@kober.ro

1 Adresa amplasamentului

1.1Nume operator: S.C. KOBER S.R.L DUMBRAVA ROSIE

Adresa sediul social: Strada Gheorghe Caranfil, nr. 2, com. Dumbrava Rosie, judetul Neamt

e-mail: savinesti@kober.ro

1.2 Nume operator: S.C. KOBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti

Adresa Punct  Lucru Turturesti: loc. Turturesti, com Girov, jud. Neamt

Telefon:0233-207805

Fax: 0233-234450

e-mail: office@kober.ro

1.3 Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ;

J27/1405/1991

Cod Fiscal: RO 2005144

1.4 Persoane de contact, pentru informatiile prezentate:

Manager Executiv  – ing. Stefan Barna

Inspector Protectie Civila – Sef birou SSM-PSI-PMED – ing. Malina Serban

Inspector Protectie Civila – Sef logistica – ing. Acatrinei Constantin

1.5  Domeniul de activitate al operatorului economic/ institutiei publice

       Activitatea de baza: proiectarea, producerea si comercializarea produselor de acoperire si auxiliare de acoperire, precum: rasini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanti, vopsele in dispersie apoasa, aditivi, produse pentru uz industrial (produse speciale), vopsele pulbere.

COD CAEN: 2030

a) S.C. KOBER S.R.L Punct de lucru Turturesti

b) S.C KOBER S.R.L. Dumbrava Rosie

2. Confirmarea faptului că amplasamentul (obiectivul) intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente;

       Obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si /sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016, conform urmatoarelor documente intocmite si depuse la autoritatile competente.

a) S.C KOBER S.R.L DUMBRAVA ROSIE

 • Notificarea activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, intocmita in august 2017 si revizuita in septembrie 2018, prin numarul de inregistrare 7544/24.09.2018, conform Legii 59/2016, art.7;
 • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase, cu anexele aferente, cu numarul de inregistrare 7582/01.10.2018, conform cerintelor impuse prin Legea 59/2016, art.8.

 b) S.C KOBER S.R.L TURTURESTI

 • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase, cu anexele aferente, cu numarul de inregistrare 3796/16.05.2016, se dovedeste incadrarea conform Legii 59/2016, art.8.

3.Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentelor:

     S.C KOBER , este o companie producatoare de lacuri si  vopsele din jud. Neamt, infiintata in anul 1991..

3.1 Activitatea principala:

–  cod CAEN 2030: –  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

3.2 Alte activitati conexe:  

 –  cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice

 –  cod CAEN 5210 – Depozitari

 –  cod CAEN 5224 – Manipulari

3.3  Activitatile tehnologice desfasurate in cadrul S.C. KOBER S.R.L Punct Lucru Turturesti din comuna Girov, jud. Neamt, sunt reprezentate de fabricarea produselor peliculogene si a rasinilor sintetice pentru produsele decorative si industriale si se desfasoara in urmatoarele sectii:

 1. Sectia Rasini – fabricatie a rasinilor alchidice (slabe, grase si medii), acrilice si ureo-formaldehidice si alchidice uretanizate;
 2. Sectia PL – fabricarea produselor pentru protectia lemnului,
 3. Sectia VIA – producerea vopselelor industriale;
 4. Sectia VI – fabricarea vopselelor industriale si marine .
 5. Divizia Cercetare Dezvoltare – proiectare produse

 

3.4 Activitatile tehnologice desfasurate in cadrul S.C. KOBER S.R.L DUMBRAVA ROSIE, care  isi desfasoara activitatea pe platforma chimica Savinesti, sunt reprezentate de fabricarea produselor peliculogene pentru uz casnic, si se desfasoara in urmatoarele sectii:

 1. Sectia LV – fabricarea produselor de acoperire: lacuri, vopsele, grunduri, chituri;
 2. Sectia EVA 1 si EVA 2 – fabricarea produselor in dispersie aposa .
 3. Sectia VP – producerea vopselelor pulbere;

3.5 Activitatea de productie consta in:

– aprovizionarea cu materii prime solide si lichide

– depozitarea materiilor prime functie de caracteristicile acestora in depozitele special amenajate si dotate

– preluarea materiilor prime prin comenzi din depozite

– dozarea materiilor prime in sectii,

– obtinerea produsului finit

– ambalarea produsului finit

– depozitarea produselor finite

– distributia catre clienti a produselor finite

     4.Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase;

4.1. Produse finite si materii prime detinute de S.C KOBER S.R.L  care dau incadrarea conform Legii 59/2016

a) TABEL NR. 1 – S.C KOBER S.R.L – DUMBRAVA ROSIE

Nr. crt Denumirea substantei periculoase / amestecului Nr. CAS Fraza de pericol Clasa de pericol Categoria de pericol Localizare
1 Vopsele, lacuri, grunduri, chituri pe baza de solventi – produse finite

 

64742-88-7 H 226, Lichid si vapori inflamabili

 

3 Depozite produse finite Ob.230 A, B, C +sectia de productie+depozit nou  apoximativ 1400t
H372 Toxicitate specifică asupra anumitor organe 1
2. Diluanti –

Produs finit

 64742-88-7), aliph mediu.; Xilen(CAS 1330-20-7) H226, Lichide inflamabile

 

3 Depozite  produse finite ob.232 aproximativ 30 t
H 304 Pericol prin aspirare, 1
H315 Iritatarea pielii 2
3 WHITE SPIRIT  – solvent 64742-88-7 White spirit-rafinat H 226, Lichid inflamabil 3 Rezervoare  

SC KOBER Dumbrava Rosie

2 x 45 mc

 

H 304 Asp. Toxic 1

 
 
H 315 Iritant pentru piele 2
H 336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

 

3
H 411
Periculos pentru mediul acvatic
 
4. Xilen – solvent 1330-20-7>86% xilen H226, Lichid inflamabil  

3

Rezervoare

SC KOBER SRL Dumbrava Rosie

1 x  24 mc

Vas

1 x 3 mc

. =  Total 27mc la

 

H 332 Toxicitate acuta ( inhalare ) 4
H312 Toxicitate acuta ( dermic ) 4
H 315 Iritarea pielii 2
H 319 Iritarea ochilor 2
H 332    
H 335 Toxicitatea asupra unui organ tinta – o singura expunere 3
H 373 Toxicitatea asupra unui organ tinta – expunere repetata 2
5 Rasini 64742-88-7 Solvent nafta (petrol), aliph mediu.10 – <25 % H226 , H372 Flam. Liq. 3: STOT RE 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervoare

2 x 60 mc rasina alchidica grasa

64742-88-7Solvent nafta (petrol), aliph mediu.25 – <50 % H304 , H226, H372 Asp. Tox. 1:Flam. Liq. 3: STOT RE 1

 

 

 

 

3 Rezervor

1 x 50mc rasina acrilica

1330-20-7 Xilen >= 10 – < 25 % H312+H332, H226 , H315 Acute Tox. 4:Flam. Liq. 3:Skin Irrit. 2:

 

 

3 Rezervoare

2 x 60 mc rasina alchidica

64742-88-7Solvent nafta (petrol), aliph mediu (FP<=55ºC) H312 : H411 , H226 , H315 , H336 Acute Tox. 4:Aquatic Chronic 2:

Flam. Liq. 3: Skin Irrit. 2: STOT SE 3:

 

 

3 Rezervor

1 x 30 mc  rasina alchido -uretanica

6. Aditivi   H 332 Nociv in caz de inhalare 4 Depozite de materii prime

Cantitatea maxima 23 mc.

Produse dispuse in : containere 1 mc, butoaie de tabla sau platic, trasee, saci de 25- 50 kg -(in  functie de starea aditivilor :solizi sau lichizi)

H 319 Provoaca o iritare grava a ochilor 2
H 336 Poate provoca somnolenta sau ameteala 3
H 412 Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic 3
H 312 Toxicitate acuta dermic 4
H 314 Iritarea pielii 1 B
H 317  Sensibilizarea pielii 1

b) TABEL NR. 2 – C KOBER S.R.L PUNCT LUCRU TURTURESTI

Nr. crt Denumirea substantei periculoase / amestecului Nr. CAS Fraza de pericol Clasa de pericol Categoria de pericol Localizare
1 Vopsele, lacuri, grunduri, chituri pe baza de solventi – produse finite

 

64742-88-7 H 226, Lichid si vapori inflamabili

 

3 Depozite produse finite

 

H372 Toxicitate specifică asupra anumitor organe 1
2. Diluanti –

Produs finit

 64742-88-7), aliph mediu.; Xilen(CAS 1330-20-7) H226, Lichide inflamabile

 

3 Depozite  produse finite
H 304 Pericol prin aspirare, 1
H315 Iritatarea pielii 2
3 WHITE SPIRIT  – solvent 64742-88-7 White spirit-rafinat H 226, Lichid inflamabil 3 Rezervoare 

SC KOBER

 PL Turturesti

3 x 40 mc

 

H 304 Asp. Toxic 1

 
 
H 315 Iritant pentru piele 2
H 336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

 

3
H 411
Periculos pentru mediul acvatic
 
4. Xilen – solvent 1330-20-7>86% xilen H226, Lichid inflamabil  

3

Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 40 mc

1 x 63 mc

 

H 332 Toxicitate acuta ( inhalare ) 4
H312 Toxicitate acuta ( dermic ) 4
H 315 Iritarea pielii 2
H 319 Iritarea ochilor 2
H 332    
H 335 Toxicitatea asupra unui organ tinta – o singura expunere 3
H 373 Toxicitatea asupra unui organ tinta – expunere repetata 2
5. ACETONA  TEHNICA SINTEZA CAL 1

 

67-64-1

 

H225, H319, H336, EUH066 – Lichid si vapori foarte inflamabili

– Provoaca o iritare grava a ochilor

– Poate provoca sonolenta si ameteala

– Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 40 mc

 

6. ACRILAT de N- BUTIL

 

141-32-2 H226, H319,

H335, H315,

H317

– Lichid si vapori inflamabili

– Provoaca o iritare grava a ochilor

– Poate provoca iritarea cailor respiratorii

– Provoaca iritarea pielii

-Poate provoca reactii alergice cutanate

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 36 mc

 

7. ALCOOL IZOPROPILIC

 

67-63-0 H 225, H 319, H 336 – Lichid si vapori foarte inflamabili

– Provoaca o iritare grava a ochilor

-Poate provoca somnolenta sau ameteala

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 25 mc

 

8.  

ACETAT DE BUTIL

 

 123-86-4  H226, H336,

EUH066

– Lichid si vapori inflamabili.

– Poate provoca somnolenta si ameteala.

– Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

 

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 20 mc

 

9. BUTANOL N 71-36-3 H226, H302, H315, H318, H335, H336 – Lichid si vapori inflamabili

– Nociv in caz de inghitire

– Provoaca iritarea pielii

– Provoaca serioase leziuni  ochilor

– Poate provoca iritarea cailor respiratorii

– Poate provoca somnolenta si ameteala

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 20 mc

 

10. TOLUEN 108-88-3 H225, H315, H304, H336,

H361d, H 373

– Lichid şi vapori foarte inflamabili.

– Provoaca iritarea pielii

– Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii

– Poate provoca sonolenta si ameteala

– susceptibil a dauna fatului

– poate produce leziuni organelor dupa expunere prelungita sau repetata

 

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 40 mc

 

11. BUTILGLICOL

 

111-76-2 H319, H315, H312, H332, H302 – Provoaca o iritare grava a ochilor

– Provoaca iritarea pielii

– Nociv in contact cu pielea

– Nociv in caz de inhalare

-Nociv pentru sanatate la inghitire

 

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 36 mc

 

12. STIREN TEHNIC

 

100-42-5 H226, H332, H319, H335, H315, H372, H304 -Lichid şi vapori inflamabili.

-Nociv în caz de inhalare.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

– Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

– Provoacă iritarea pielii.

– Provoacă leziuni ale organelor în caz de

expunere prelungită sau repetată, sau

repetată în caz de inhalare.

– Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de

pătrundere în căile respiratorii.

3 Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

1 x 36 mc

 

13. Rasini 64742-88-7 Solvent nafta (petrol), aliph mediu.10 – <25 % H226 , H372 Flam. Liq. 3: STOT RE 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervoare

SC KOBER SRL PL Turturesti

9 x 20 mc rasina alchidica grasa

14.. Aditivi   H 332 Nociv in caz de inhalare 4 Depozite de materii prime

Cantitatea maxima 23 mc.

Produse dispuse in : containere 1 mc, butoaie de tabla sau platic, trasee, saci de 25- 50 kg -(in  functie de starea aditivilor :solizi sau lichizi)

H 319 Provoaca o iritare grava a ochilor 2
H 336 Poate provoca somnolenta sau ameteala 3
H 412 Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic 3
H 312 Toxicitate acuta dermic 4
H 314 Iritarea pielii 1 B
H 317  Sensibilizarea pielii 1

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic;

In functie de tipul de eveniment incidentele pot fi clasificate astfel :

 • Scurgeri de substante si produse periculoase
 • Avarii urmate de emisii de substante periculoase (solventi)
 • Incendii de mica si mare amploare, urmate de emisii de gaze arse;
 • Explozii datorate scaparii de sub control a unui incendiu , urmate de emisii de gaze arse /periculoase;
 • Cutremure, inundatii, alunecari de teren, caderi de corpuri din aer, atac armat

5.1 Pasii urmati in cazul unui eveniment, sunt:

 1. Alarmarea personalului, comunicarea inceputului de incendiu: – realizat prin actionarea butonilor de alarmare, comunicarea prin statiile de emisie – receptie,
 2. Interventia in zona afectata: prin oprirea scurgerilor de substante periculoase, limitarea extinderii scurgerilor de produs; evacuarea personalului din zona a mijloacelor de transport ; interventia cu mijloacele de stingere din dotarea obiectivului
 3. Interventia in caz de incendiu/explozie sau alt incident tehnic, se anunta conform schemei de anuntare a situatiilor de urgenta, toti factorii interesati: membrii celulei de urgenta; sefii si echipele de interventie; institutele abilitate pentru situatii de urgenta.

Se apeleaza numarul 112 care asigura informarea in lant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Salvarea si Politia.

5.2 Notificarea unui accident major, telefonic si prin document

Se informeaza autoritatile, conform procedurii de notificare :

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ” Petrodava ” al jud. Neamt 112

0233 216815

Agentia pentru Protectia Mediului Neamt 0233 215049; 0233 219695
Comisariatul judetean al Garzii de Mediu Neamt 0233 21 8954
Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt 0233 217490
Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt 0233 215589
Primaria Dumbrava Rosie 0233 280944
Serviciul de Ambulanta Neamt 0233 212020

5.3 Managerul Executiv, dispune :

– oprirea partiala sau totala a activitatilor pe amplasament;

– alarmarea telefonica a vecinatatilor, conform schemei de instiintare

– solicitarea ajutorului de la echipele de interventie externe (I.S.U ” Petrodava” Neamt) si echipelor medicale de prim ajutor (Serviciul de Ambulanta Neamt)

– notificarea telefonica periodica, catre autoritatile judetene, catre autoritatile judetene: I.S.U ” Petrodava ” Neamt, A.P.M Neamt, G.N.M – Comisariatul Judetean Neamt, S.G.A Neamt

Pentru interventia pe locurile de munca,  sunt stabilite sarcinile fiecarui lucrator  in caz de incident. Instructiunile de operare in situatii de urgenta sunt afisate in obiectivele amplasamentului.

Exista o monitorizare permanenta a tuturor sectoarelor de activitate printr-un sistem de camere de luat vederi.

Se efectueaza verificari periodice ale sistemelor de alarmare, sistemelor de stingere , prin firme abilitate .

Planurile de Interventie, Evacuare, Analize de risc sunt efectuate si avizate de catre organele abilitate, pe fiecare platforma in parte.

5.4 Comunicarea informarea publica  

Comunicarea, inclusiv informarea publica, pentru locuitorii din zonele potential afectate se face de catre  Managerul Executiv, de loctiitorul acestuia sau de catre purtatorul de cuvant al societatii.

La nivelul firmei sunt respectarea cerintelor legale prinvind constituirea si functionarea in cadrul firmei a Celulei de Urgenta si a Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta.

5.5  In eventualitatea unui accident major datele sunt furnizate pe adresa de email :

a) pentru SC KOBER SRL Dumbrava Rosie

 • savinesti@kober.ro

b) pentru SC KOBER SRL Punct Lucru Turturesti

pe site-ul firmei KOBER SRL

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22;

6.1 Autoritatile competente cu atributii de inspectie a judetului Neamt, de la care se pot solicita informatii detaliate despre inspectiile efectuate,  sunt:

– Agentia pentru Protectia Mediului – Secretarit de risc

– Garda  Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Neamt

– Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ” Petrodava” – al judetului Neamt

6.2 Data ultimei inspectii:  

 1. a) la  SC KOBER SRL Dumbrava Rosie s-a desfasurat in perioada :   03-28.03.2019
 2. b) la SC KOBER SRL Punct Lucru Turturesti s-a desfasurat in perioada :   24.09 – 26.09.2019

6.3 Inspectii desfasurate in conformitate cu cerintele Legii 59/2016,

 1. a) pe platforma S.C KOBER S.R.L Dumbarava Rosie a fost in perioada 26 – 28.03.2019, fiind emis Raportul de Inspectie SEVESO nr.747 / 28.03.2019.
 2. b) pe platforma S.C KOBER S.R.L PL TURTURESTI a fost in perioada 24.09-26.09.2019, fiind emis Raportul de Inspectie SEVESO nr.146 / 26.09.2019 .

7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22.

7.1 Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase este emisa pentru fiecare locatie S.C KOBER S.R.L  Dumbrava Rosie si Punct Lucru Turturesti, locatii in care pot fi consultate de catre publicul interesat in intervalul orar 08-16.30, persoane de contact conform tabel

Numele si prenumele Functia din cadrul societatii Telefon
Acatrinei Costel Sef logistica SC KOBER SRL Punct Lucru Turturesti 0233.207800
Serban Malina Sef Birou SSM – PSI-PMED SC KOBER SRL Dumbrava Rosie 0233.281021

7.2 Informatii relevante se pot obtine de la APM Neamt .

                 Manger Executiv

                 ing. Stefan Barna

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe site reprezinta acordul dumneavoastra pentru folosirea cookie-urilor. Mai multe informatii aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close